Spletno reševanje sporov

Avtorica: Nataša Lorenčič

Dne: 8. januar 2012

1. Uvod

Alternativno reševanje sporov (Alternative Dispute Resolution - ADR) je ena izmed aktualnih rešitev, ki se je sodišča poslužujejo v cilju razbremenitve s sodnimi zadevami. Najpogostejši postopki ADR so mediacija, pogajanja, arbitraža, zgodnja nevtralna ocena spora in različne kombinacije navedenih postopkov.

 

V dobi nezadržnega tehnološko-ekonomskega razvoja se področje aplikacij novih tehnologij nezadržno širi v naše vsakdanje življenje, kjer je hitrost poslovanja enako pomembna kot hitrost odpravljanja potencialnih oz. nastalih nesoglasij. Informacijska tehnologija je postala nepogrešljiva spremljevalka naših vsakdanjih dejavnosti in ugoden pripomoček pri reševanju sporov. Povezava ADR in informacijske tehnologije je razvila novo orodje oz. sistem, ki zagotavlja učinkovitejše poslovanje prek učinkovitejšega reševanja sporov, to je postopke ODR.[1] Reševanje sporov v postopkih ODR pomeni reševanje sporov po postopkih ADR s pomočjo elektronskih medijev, ne da bi stranke spora morale zapustiti svoja bivališča ali pisarne.

2. Značilnosti

Uporaba postopkov ODR pomeni korak naprej pri uresničevanju cilja ADR, to je strankam ponuditi hitrejši, cenejši in prijaznejši način reševanja sporov v primerjavi s sodnim postopkom. Postopke ODR odlikuje podobna karakteristika kot celoten poslovni splet, predvsem pa dostop do informacij v vsakem času in lažja časovna organizacija reševanja sporov. Reševanje sporov je nasploh prilagojeno potrebam strank in naravi spora: stranke same izberejo čas reševanja spora, uporabo pravil in možnih rešitev spora ter tudi jezik, v katerem bodo komunicirale. Kot izjemno praktičen način reševanje sporov se ODR izkaže pri reševanju čezmejnih sporov ali nasploh, ko so stranke spora med seboj zelo oddaljene. Stranke se z uporabo ODR postopkov izognejo transportnim stroškom sestajanja in stroškom porabljenega časa organizacije sestankov. Postopki ODR omogočajo varno razdaljo med strankama spora (cooling distance), kar reducira stres, ki ga lahko povzroči sestajanje z nasprotno stranko, omeji izbruh čustev in morebitne predsodke, posledično pa je v postopkih ODR omogočeno konstruktivno in vljudno pogajanje. Če povzamemo, nudijo ODR postopki udobno reševanje sporov, saj omogočajo strankam ne le reševanja sporov »iz naslanjača«, ampak pomenijo izločitev vseh potovanj na srečanja, potnih stroškov, usklajevanj urnikov in drugih težav, ki jih povzročajo »face to face« postopki reševanja sporov.[2]

 

Ponudniki ODR storitev na spletu so npr.: ECODIR,[3] TheClaimRoom,[4] e-Mediator[5] (Europa); Square Trade,[6] iCourthouse,[7] JAMS[8] (ZDA); NovaForum[9] (Kanada); Complain.com.au[10] (Avstralija). Navedeni spletni ponudniki najpogosteje ponujajo spletno reševanje sporov v postopku mediacije po predhodno izvedenih pogajanjih (lahko so facilitativna ali avtomatska), omogočena pa je tudi arbitraža in zgodnja ocena spora. Stranke imajo možnost izbrati različne tipe spletne komunikacije, od najbolj enostavnega pošiljanja sporočil po elektronski pošti, prek uporabe klepetalnic in forumov pa vse do avdio in video konferenc.

 

Bistveni pogoji za uporabo ODR postopkov so: soglasje strank k uporabi ODR postopka, informacijska tehnologija, ki ustvarja pogoje za izvedbo ODR postopkov in strokovno usposobljen kader, ki je sposoben posluževati se orodij za vodenje postopkov in pomagati strankam pri reševanju spora.

3. Ovire ODR

Kljub številnim pozitivnim lastnostim postopkov ODR, lahko napačna uporaba ODR orodij povzroči neuspešno reševanje spora. Poleg same pravilnosti tehnične izvedbe ODR, obstoji tudi nekaj negativnih postavk ODR, povezanih s pravno naravo ODR.

 

Postopki ADR se načeloma odvijajo v zasebni in zaupni sferi med strankama spora, kar posebej velja za postopke mediacije. Zaupanje strank lahko mediator pridobi le, če strankama zagotovi varno okolje, v katerem bodo zlorabe ali kraje podatkov nemogoče. Dandanes se varnost spletnih področij zagotavlja vse težje in vse strožje. Same stranke in mediator morajo imeti vse širši spekter operativnega znanja dela z računalnikom za izpolnjevanje vse večjih postavk varnosti. Potrebno je zavedanje, da se postopki ODR šele uvajajo v vsakdanji sistem reševanja sporov in povsem jasno je, da bo ODR naletel na začetno nezaupanje in dvom; nenazadnje je še precej strank, ki ne bodo znale rokovati z računalniško spletno tehnologijo. Na glede na to, si je potrebno prizadevati, da postopki ODR pustijo vtis strankam prijaznega in po njihovi meri kreiranega spletnega okolja za reševanje sporov, v katerem lahko sodelujejo z vso svojo kreativnostjo in zasledujejo lastne optimalne cilje rešitve spora.

 

S porastom elektronskega poslovanja v čezmejna področja se veča tudi poudarek na negotovosti glede merodajnega prava,[11] kar po eni strani otežuje, po drugi strani pa olajšuje izvajanje ODR. Oteževanje se kaže predvsem skozi nemožnost predvidevanja možne pravne rešitve oz. potencialnih pravnih varoval. Olajšano pa je delovanje z vidika oddaljevanja za stranki neživljenjskih pravnih pravil in preobremenjenih sodišč, kar je za stranki tudi ključni element za uporabo ODR.

4. Sklep

Po ocenah spletnih strokovnjakov bo komuniciranje na daljavo v prihodnosti prevladalo. Reševanje sporov v postopkih ODR si prizadeva slediti tendencam razvoja na področju elektronskega poslovanja. Čeprav se na prvi pogled vsa sredstva ODR verjetno ne bodo zdela primerna in enostavna, se ODR s pravim pristopom strokovnjakov in izvajalcev lahko promovira kot doslej najučinkovitejši in uporabniku najbolj prilagojen način reševanja sporov. Čeprav se Slovenija ponaša z visoko stopnjo razvoja informacijske tehnologije, je ODR še dokaj neznan način reševanja sporov, zato je na tem področju potreben angažma ustreznih strokovnjakov. Pri uvajanju in razvijanju ODR je bistveno upoštevati, da morajo biti postopki ODR objektivni (pošteni), racionalni, cenovno in časovno upravičeni, zanesljivi in varni načini reševanja sporov.

 

[1] »Online dispute resolution meets the needs of modern business«, Rule Colin: Online dispute resolution for busines: B2B, e-commerce, consumer, employment, insurance, and other commercial conflicts, John Wiley & Sons, 2002.

[2] ERA Conference: Cross-Border Mediation with a focus on e-Mediation, Trier, 24. – 25. March 2011

[3] http://ecodir.org/

[4] http://www.theclaimroom.com/

[5] http://www.consensusmediation.co.uk/

[6] http://squaretrade.com/

[7] http://www.i-courthouse.com/

[8] http://www.jamsadr.com/

[9] http://www.novaforum.com/

[10] http://www.complain.com.au/

[11] Skupine pravnih strokovnjakov poudarjajo, da ODR področje potrebuje določen spekter kogentnih pravnih pravil, predvsem zaradi dejstva, ker pomanjkanje zanesljivosti teritorialnega kriterija v spletnem prostoru, maje uporabo pravil mednarodnega zasebnega prava.

  

 

Prispevek je povzetek avtoričine predstavitve na IV. Liberalnem kolokviju: Varstvo osebnih podatkov v informacijski dobi, ki se je odvijal med 7. in 8. januarjem 2012 v Mariboru.